ΓΩΝΙΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ειναι ο έλεγχος μιας συγκεκριμένης, μικρής σε έκταση περιοχής, που ονομάζεται Γωνία Προσθίου Θαλάμου, από την οποία αποχετεύεται έξω από το μάτι, το υγρό που παράγεται στο εσωτερικό του βολβού.

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στην ρίζα της ίριδας του ματιού και πιό συγκεκριμένα στην ένωση της ίριδας με τον κερατοειδή και το εσωτερικό τοίχωμα του βολβού.

Ο έλεγχος γίνεται με ειδικούς πρισματικούς, κατοπτρικούς φακούς και το άνοιγμα της Γωνίας σχετίζεται με την ευκολία ή την δυσκολία αποχέτευσης του υγρού του ματιού. Η ευκολία αποχέτευσης συνεπάγεται ομαλά επίπεδα Ενοφθάλμιας Πίεσης (ΕΟΠ), ενώ δυσκολία αποχέτευσης συνεπάγεται αύξηση της ΕΟΠ και σημαντικό κίνδυνο Γλαυκώματος.